සමෘද්ධි මුද්දර ලබාගැනීම

පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය ‍බඳුරලිය, පැළෑඳ, ‍මොරපිටිය වශ‍යෙන් සමෘද්ධි කලාප 03 කට ‍බෙදා ඇත. බදුරලිය හා පැළෑඳ  යන කලාප ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 15 කින් සමන්විත වන අතර ‍මොරපිටිය කලාපය ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 13 කින් සමන්විත ‍වේ. සමෘද්ධි කලාප සඳහා සමෘද්ධි ප්‍රජාමූල බැංකු තුනක් ස්ථාපනය ‍කොට ඇති අතර, සෑම ග්‍රාම නිලධාරී වසමක් සඳහාම එක් සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි‍යෙකු අනුයුක්ත කර ඇත. සමෘද්ධි බැංකු අධීක්ෂණය ප්‍රජාමූල බැංකු සමිතිය මඟින් සිදුකරනු ලබයි.

සමෘද්ධි බැංකු හා බැංකු සමිතියේ කටයුතු, සමෘද්ධි නිලධාරින්ගේ ආයතන කටයුතු, සමෘද්ධි මූලස්ථානය මඟින් අධීක්ෂණය කරන අතර ඒ සඳහා මූලස්ථාන කළමනාකරුවකු පත් කර ඇත.

  1. මුළු සමෘද්ධි සහනාධාරලාභීන් සංඛ්‍යාව

ප්‍රාදේශීයලේකම් කාර්යාලය

සමෘද්ධි බැංකුව

ග්‍රාම නිලධාරීවසම

3500

2500

1500

420

එකතුව

පාලින්දනුවර

බදුරලිය

838 හැඩිගල්ල

33

15

43

15

106

   

838 A බටහේන

22

6

7

5

40

   

839 බදුරලිය

46

20

25

27

117

   

839 A මගුර බටහිර

22

11

24

17

74

   

839 B කඹුරාවල

24

15

24

3

66

   

839 D  මගුර නැගෙනහිර

19

11

19

6

55

   

840 කළුගල

43

13

13

11

80

   

840 A පැණිගල

15

9

13

4

41

   

840 B  අද්දරගොඩ

14

6

4

31

 
   

841 අතලේ

17

9

6

12

44

   

841 A ඉගුරුදළුව

26

11

9

1

47

   

841 B  බටගොඩවිල

32

13

22

2

69

   

841 C බොල්ලුන්න

28

18

7

11

64

   

842 බොරළුගොඩ

18

3

7

3

31

   

842 A තිනියාවල

29

15

2

5

51

එකතුව

388

175

225

153

885

ප්‍රාදේශීයලේකම් කාර්යාලය

සමෘද්ධි බැංකුව

ග්‍රාම නිලධාරීවසම

3500

2500

1500

420

එකතුව

පාලින්දනුවර

මොරපිටිය

836 A මොරපිටිය

32

11

21

1

65

   

836 B කෙලින්කන්දගම

42

20

25

3

90

   

836 D අත්වැල්තොට

19

16

17

7

59

   

836 G මොරපිටිය දකුණ

9

13

12

1

35

   

836 H මොරපිටිය උතුර

32

11

18

7

68

   

836 I කෙලින්කන්ද ජනපදය  ​

18

8

9

3

38

   

836 J බාම්පාර

18

3

13

4

38

   

836 M අඹේගොඩ

45

19

25

15

104

   

836 N දිගන්න

36

14

16

9

75

   

837  මිදලන

42

17

22

16

77

   

837 A මිදලන බටහිර

27

19

23

8

77

   

839 C දිග්ගොඩ

28

10

18

1

57

   

842 B කළුකන්දාව

3

3

5

1

12

එකතුව

351

164

224

76

795

ප්‍රාදේශීයලේකම් කාර්යාලය

සමෘද්ධි බැංකුව

ග්‍රාම නිලධාරීවසම

3500

2500

1500

420

එකතුව

පාලින්දනුවර

පැලෑද

 834 බෙල්ලන

33

17

51

3

104

   

834 A බෙල්ලන නැගෙනහිර

24

6

30

6

66

   

834 B කපුගම

6

5

15

1

27

   

834 C විහාරගම

19

9

80

14

122

   

834 D යකුපිටිය

14

13

22

4

53

   

835 ලත්පදුර

27

14

32

1

74

   

835 A ඉලුක්පත

39

14

38

5

97

   

835 B ලත්පදුරනැගෙනහිර

17

8

34

4

63

   

835 C මාරගහදෙනිය

21

21

41

9

92

   

836 පැලෑද

48

16

38

4

106

   

836 C කපුගෙදර

34

22

36

13

105

   

836 E පැලෑද බටහිර

50

26

73

14

163

   

836 F ගලහිටිය

31

12

32

2

77

   

836 K වලකඩ

18

5

22

10

55

   

836 L කොස්ගුලන

21

8

15

16

60

එකතුව

402

196

559

106

1264

 
 
2. සමෘද්ධි බැංකුසංඛ්‍යාව    -    03 

බඳුරලිය සමෘද්ධි ප්‍රජා මූල බැංකුව         -     රෝහල් මාවත,බඳුරලිය

මොරපිටිය සමෘද්ධි ප්‍රජා මූල බැංකුව      -     රත්නපුර පාර, මොරපිටිය

පැලෑඳ  සමෘද්ධි ප්‍රජා මූල බැංකුව          -      මතුගම පාර, ලත්පඳුර, පැලෑඳ

           2.1     බැංකු සාමාජීක සංඛ්‍යාව               -    9535 

  • සමෘද්ධිප්‍රජා මූල සංවිධාන සංඛ්‍යාව                    -   43
  • සමෘද්ධි ප්‍රාදේශීය සංවිධාන සංඛ්‍යාව                     -   01
  • සමෘද්ධි බැංකු මගින් ණය ලබා ගත් සංඛ්‍යාව    -   19172
  • සමෘද්ධි බැංකු වල මුළු තැන්පතු ගිණුම් සංඛ්‍යාව     -    18061
  • සමෘද්ධි බැංකු මගින් ලබා දී ඇති මුළු ණය මුදල       -    රු. 50,30,84009.50
  • සමෘද්ධි බැංකු වල මුළු ආයෝජන මුදල      -    රු. 15,38,32878.63
 

 

News & Events

28
අගෝ2017

ශීල සමාදාන වැඩසටහන

ශීල සමාදාන වැඩසටහන 2018 ඇසළ පොහොය නිමිත්තෙන්...

28
අගෝ2017

සම්බන්ධීකරණ රැස්වීම

සම්බන්ධීකරණ රැස්වීම සැම මසකම දෙවන සදුදා දින...

Scroll To Top