සමෘද්ධි මුද්දර ලබාගැනීම

මුද්දර නිකුත් කරනු ලබන අගයන් - රු 210, 250,375, 350,525,415, 615,900,1500

සමාද්ධි දීමනා පත්‍රවල මුදල් බෙදීයන ආකාරය (පවතින)
දීමනාපත්‍ර වර්ගය
භාණ්ඩ මුද්දරය
මුදල් මුද්දරය
අනිවාර්ය ඉතිරිකිරීම්
සමාජ ආරක්‍ෂණය‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
නිවාස අරමුදල
1500/=
605/=
540/=
300/=
45/=
10/=
900/=
380/=
315/=
150/=
45/=
10/=
525/=
515/=
10/=
375/=
365/=
10/=
210/=
155/=
45/=
10/=
415/=
360/=
10/=
615/=
250/=
210/=
100/=
45/=
10/=
350/=
340/=
10/=
250/=
240/=
10/=

1  සමෘද්ධි සහනාධාර ලබා ගැනීම සඳහා .

 • ප්‍රතිලාභීන් තෝරාගැනීම සිදු කරන ලබන්නේ ග්‍රාම නිලධාරි වසම් මට්ටමිනි.
 • සෑම ග්‍රාම නිලධාරි වසමකම සිටින පවුල් නියෝජනය වන පරිදි රැස්වීමක් පවත්වනු ලැබේ.
 • එම රැස්වීම පහසුකාරකයකු ලෙස සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි විසින් කැඳවනු ලැබේ.
 • එම රැස්වීමේදී ගමේ සිටින අයගේ සාමූහික එකඟතාවය මත එම ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ ආදායම් තත්ත්වය, වත්කම් නිරූපණය වන පරිදි එම වසමට ආවේණික වූ ගති ලක්ෂණ ද සලකමින් ප්‍රධාන නිර්ණායකයන් හඳුනා ගනු ලැබේ.
 • එම නිර්ණායකයන් එම ගමේ ආර්ථිකයට වත්කම්වලට ඇති කරන බලපෑමේ ස්වභාවය අනුව පෙළ ගස්වනු ලැබේ.
 • එසේ පෙළගස්වනු ලබන නිර්ණායකවල වැදගත්කම පදනම් කර ගනිමින් අගයන් ලබා ‍ෙදනු ලැබේ.
 • ඉන්පසු එම ප්‍රධාන නිර්ණායක පහත සඳහන් කාණ්ඩ නිරූපණය වන ආකාරය සැලකිල්ලට ගනිමින් අනු නිර්ණායක 05ට බෙදා වෙන් කර ගනු ලැබේ.
I. සමාජය විසින් රැකබලා ගතයුතු
II. ඉතා දුප්පත්
III. දුප්පත්
IV. මධ්‍යම
V. ඉහළ ආදායම්
 • ප්‍රධාන නිර්ණායකයට තබන ලද බර තැබීම් ආශ්‍රයෙන් අනු නිර්ණායකවලට බර තැබීම සිදු කරනු ලැබේ.
 • ඒ අනුව ප්‍රධාන නිර්ණායක 05ක් තිබේ නම් එයට අදාළව අනු නිර්ණායක 25ක් සැකසී තිබිය යුතු ය.
උදා:- නිවස ප්‍රධාන නිර්ණායකයක් වන විට ඒ ඒ කාණ්ඩ නියෝජනය කරනු ලබන අයගේ නිවෙස්වල තත්ත්වය නිරූපණය විය යුතුය.

නිවස
(25)
සමාජය විසින් රැකබලාගත යුතු
(25)
ඉතා දුප්පත්
(20)
දුප්පත්
(15)
මධ්‍යම
(10)
ඉහළ ආදායම්
(05)
ලකුණු
ලකුණු
ලකුණු
ලකුණු
ලකුණු
වහල
බිත්ති
ගෙබිම
වැසිකිලි
 • මේ ආකාරයට නිර්ණායක සකස් කරගත් පසු වසමේ ජීවත්වන සෑම පවුලකම තත්ත්වය සැලකිල්ලට ‍ගෙන එම පවුලට හිමි ලකුණු නිර්ණය කළ හැක.
 • එසේ ලකුණු නිර්ණය කළ පසු එය ප්‍රමුඛතාවය අනුව ලේඛන ගත කර ගනු ඇත.
 • මේ ආකාරයට සකස් කරන ප්‍රමුඛතා ලේඛනයට ඕනෑම අවස්ථාවක යම් අයෙකු ඉදිරිපත් කරනු ලබන අභියාචනය සැලකිල්ලට ගෙන ලකුණු සලකා බලා එම අගයේ ස්ථානය නිර්ණය කරනු ඇත.
 • ප්‍රමුඛතාවය අනුව ලේඛනය සකස් කර රැස්වීමේ දී එය සම්මත කරගනු ලැබේ.
 • ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඒ ඒ ග්‍රාම නිලධාරී වසම සඳහා නිකුත් කර ඇති දරිද්‍රතා සීමාව පදනම් කරගනිමින් සමෘද්ධි සහනාධාර වැඩසටහන සඳහා ඇතුළත් කරගත යුතු ප්‍රතිලාභීන් සීමාව වරින් වර සමෘද්ධි කොමසාරිස් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් තීරණය කරනු ලැබේ.
 • ප්‍රමුඛතාවය අනුව එම සීමාව‍ට ඇතුළත් වන අයට සමෘද්ධි සහනාධාර ලබා දීමට කටයුතු කරනු ඇත.
 • ප්‍රමුඛතාවය අනුව පෙළ ගැස්මේ ඉදිරියෙන් ම සිටින ප්‍රතිලාභීන් සඳහා පමණක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස සඳහා වෙන් කරන ලද ප්‍රතිපාදන උපරිමය සහ පවුල් උපරිමය තුළ සහනාධාරය ලැබීමට සුදුසුකම් ඇත.

ඉල්ලුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමේ ක්‍රියාවලි

 • සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා අවශ්‍ය පෞද්ගලික විස්තර සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි වෙත ලබා දිය යුතු ය.
ඉල්ලුම්පත් ලබාගත හැකි ස්ථාන
 • තම අත් අකුරින් අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ හැක. විශේෂ අයදුම් පතක් නොමැත.
ඉල්ලුම්පත් ලබාගැනීමට ගෙවිය යුතු ගාස්තු
 • නැත.
ඉදිරිපත් කළ යුතු වේලාවන්
 • සතියේ වැඩකරන දිනයක සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීට හෝ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය වෙත ඉදිරිපත් කළ හැක.
සේවාව ලබාගැනීමට ගෙවීය යුතු ගාස්තු
 • නැත
සේවාව ලබා දීමට ගතවන කාලය
 • දීමනාපත්‍ර වාරයක් අවසානයේ ඊළඟ වාරය සඳහා දීමනා පත්‍ර නිකුත් කිරීම් සිදු කරන අවස්ථාවක නව නිකුත් කිරීම් සඳහා අනුමැතිය දී ඇති විට ඉහත සුදුසුකම් සපුරන්නේ නම් සහනාධාරයක් අළුතින් නිකුත් කිරීම සිදු කෙරේ.
අවශ්‍ය සනාථ කරන ලියකියවලි
1. අදාළ වසමේ පදිංචි බවට සහතිකය
2. ජාතික හැඳුනුම්පත
3. නව ක්‍රමවේදය යටතේ පෙළ ගැස්වීම අනුව හිමිවන ස්ථානය තහවරුව
සේවාභාර මාණ්ඩලික නිලධාරීන්:

තනතුර
නම
අංශය
දුරකථනය
ෆැක්ස්
ඊමේල්
සහකාර කොමසාරිස්
(සමෘද්ධි)
එම්.ජේ.එස්.
රවිසිංහ මයා
සමෘද්ධි
+94112696421
+94112673775
ravisinghe
@yahoo.com
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්
(සංවර්ධන)
කේ.ආර්.
පත්මප්‍රිය මයා
සංවර්ධන
+94112673886
ravi.pathma
@yahoo.com
ව්‍යතිරේකහෙවත් ඉහත අවශ්‍යතාවලින් බැහැරවන අවස්ථා හා විශේෂ තොරතුරු
 • ළමා නිවාස, වැඩිහිටි නිවාස, ආබාධිත නිවාස හා පිරි‍ෙවන් වැනි ආයතන සඳහා ප්‍රමාණවත් ආධාර නොලැබෙන අවස්ථාවක එම ආයතනය විසින් ඉල්ලීමක් සිදුකළ හොත්, එවන් අවස්ථාවක විශේෂ තත්වයක් සේ සලකා වසමේ උපරිමය තුල එක් පුද්ගලයෙකු වෙත රු.250.00 ක් වටිනාකම ඇති සහනාධාරයක් නිකුත් කළ හැක.
 • මෙහිදී අදාළ විෂය භාර ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීගේ හා ග්‍රාම නිලධාරීගේ විශේෂ වාර්තාවක් ලබා ගනු ලැබේ.
ඉල්ලුම්පත් ආකෘතිය:
 • විශේෂ ආකෘතියක් හඳුන්වා දී නැත

 

සමාජ ආරක්ෂණ වැඩසටහන
 
සුදුසුකම්
සමාජ ආරක්ෂණ වාරිකය ඇතුළත් රු.1500/-, රු.900/-, රු.615/-, රු.415/-, රු.210/-, සමෘද්ධී සහනාධාර කාඩ්පත්‍ර හිමි ප්‍රතිලාභී පවුල් පමණක් මේ සඳහා සුදුසුකම් ලබයි.
ඉල්ලුම් ඉදිරිපත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය
තම පවුලේ සිදුවීමක් සිදු වූ වහාම(දරු උපත්, විවාහ, රෝහල් ගත වීම හා මරණය) ප්‍රතිලාභියා විසින්ම (ප්‍රතිලාභියාට මෙ‍ම අයදුම්පත සම්පූර්ණ කිරීමට නොහැකි වන අවස්ථාවකදී හැර) අදාළ ලියකියවිලි සමඟ ඉල්ලුම්පත්‍රය තම වසම භාර සමෘද්ධ සංවර්ධන නිලධාරීට භාර දිය යුතු ය.
එම ඉල්ලුම්පත් අදාළ සමෘද්ධි කලාප කළමණාකරුගේ නිර්දේශ සහිතව ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙත ඉදිරිපත් කිරීම සමෘද්ධී සංවර්ධන නිලධාරීගේ වගකීම වේ.
 
ඉල්ලුම්පත් ලබාගතහැකි ස්ථාන
වසමේ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී මගින් අදාළ අයඳුම්පත ලබා ගත හැකි ය.
 
ඉල්ලුම්පත් ලබාගැනීමට ගෙවිය යුතු ගාස්තු
නැත
ඉදිරිපත් කළ යුතු වේලාවන්
සිද්ධිය සිදුවූ වහාම හැකි ඉක්මනින් අදාළ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී වෙතඅයඳුම්පත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
සේවාව ලබා ගැනීමට ගෙවිය යුතු ගාස්තු
නැත
සේවාව ලබා දීමට ගත වන කාලය
සිද්ධිය සිදු වූ වහාම.
මරණයක දී නම් මරණයේ අවසන් කටයුතු කිරීමට පෙර සහ
අනෙකුත් සිදුවීම් වල දී උපරිම එක් මසක කාල සීමාවක් තුළ සේවාව ලබා ගත හැක.
අවශ්‍ය සනාථ කරන ලියකියවිලි
I. සජීවී දරු උපතක දී උප්පැන්න සහතිකය හෝ දරුවකු ඉපදුන බවට රෝහලින් නිකුත් කරන වෛද්‍ය සහතිකය, පවුල් සෞඛ්‍ය නිලධාරිනියගෙන් ලබා ගන්නා වර්ධන සටහන් පත, දෙමාපියන්ගේ විවාහ සහතිකය.
II. විවාහයක දී විවාහ සහතිකය, ඥාතීත්වය සනාථ කෙරෙන ලියකියවිලි අවශ්‍ය වේ.
III. රෝහල්ගත වීමක දී රෝහල් ගත වූ බවට රජයේ රෝහලකින්, රජයේ ආයුර්වේද රෝහලකින් නිකුත් කරනු ලබන වෛද්‍ය සහතිකය (රෝග නිශ්චය කරන තුණ්ඩුව) අවශ්‍ය වේ.
IV. මරණයක දී මරණ සහතිකය හා ඥාතීත්වය සනාථ කෙරෙන අනෙකුත් ලියවිලි.
සේවාභාර මාණ්ඩලික නිලධාරීන්
තනතුර
නම
අංශය
දුරකථනය
ෆැක්ස්
ඊමේල්
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්
(සංවර්ධන)
කේ.ආර්.
පත්මප්‍රිය මයා
සංවර්ධන
+94112673886
 
ravi.pathma
@yahoo.com
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්
(මුදල්)
ඩී.එම්.පී. කුමාරිහාමි මිය
ගිණුම්
+94112693167
+94112691017
 
ව්‍යතිරේක හෙවත් ඉහත අවශ්‍යතාවලින් බැහැර වන අවස්ථා හා විශේෂ තොරතුරු
 
 • දරු උපත් සඳහා ගෙවීම් කරනුයේ පලමු දරු උපත් දෙක සඳහා පමණි. එයද, පළමු දරු උපතට රු.5000/- ක් ද, දෙවන දරු උපතට රු.2500/-ක් ද ගෙවනු ලැබේ.
 • ප්‍රතිලාභී විවාහයහිමිකම රු.3000/-කි. ප්‍රතිලාභී පවුලේ සාමාජිකයෙකුගේ විවාහය හිමිවනුයේ රු.1000/-කි. සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභී පවුල්වල අවිවාහක දරුවන්ගේ විවාහයන් සඳහා පමණක් හිමිකම් ගෙවනු ලැබේ.
 • රෝහල්ගත වීමක දී ගෙවනු ලබන දීමනාව උපරිම වර්ෂයකට රු.3000/-කි. දිනකට රු.100/- බැගින් වර්ෂයේ උපරිම දින 30ක් සඳහා,ප්‍රතිලාභියාහෝ කලත්‍රයා රෝහල් ගත වූ විට පමණක් හිමිකම් ගෙවනු ලැබේ.
 • මරණයක දී රු.10000/-ක් ගෙවනු ලැබේ. එසේ ගෙවනු ලබන්නේ සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභියා ඔහුගේ/ඇගේ කලත්‍රයා සහ අවිවාහක දූදරුවන් සඳහා පමණි.
 • මීට අමතරව ප්‍රතිලාභී සාමාජිකයාගේ මව සහ පියාගේ මරණ සඳහා හිමිකම් ලබා ගත හැකි ය.
 • මරණයකදී ප්‍රතිලාභ ගෙවනුයේ සිදුවීම් දෙකක් (මරණ සිදුවීම්) අතර කාලය වර්ෂයක් ගත වූ විට පමණි. එනම් මෙම දීමනාව ලබාගත හැක්කේ වර්ෂයකට එක් අවස්ථාවක් පමණි.
 • විශේෂ අවස්ථාවකදී එය නොපමාව සමෘද්ධි කොමසාරිස් ජනරාල් වෙත ලිඛ්තව දැන්විය යුතුය.
සම්පූර්ණ කරන ලද ආදර්ශ ඉල්ලුම්පත
 
අමුණා ඇත.
සමෘද්ධි සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදල- සමෘද්ධි සමාජ ආරක්ෂණ ක්‍රමය යටතේ හිමිකම් ඉල්ලීම් අයදුම් පත්‍රය
01. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය : මහියංගනය
02. ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසයේ නම :  පූජා නගරය
03. ප්‍රතිලාභියාගේ සම්පූර්ණ නම : සමරකෝන් මුදියංසේලාගේ  ගයාන්
ලක්මාල්
04. ලිපිනය : උයන්වත්ත, පූජා නගරය, මහියංගනය
05. සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභී අංකය : මහි/3බී/ii/35
06. සමෘද්ධි සමාජ ආරක්ෂණ හිමිකම් පත්‍ර අංකය : මහි/පූජා/3බී/iii/73
07. ආරක්ෂණ හිමිකම් ඉල්ලා සිටිනු ලබන කාරණය    : දරු උපතක් සඳහා
(අ) උපතක් නම්:
I. දරුවාගේ නම : සමරකෝන් මුදියංසේලාගේ නයනජිත් මධුෂංක
II. උපන් දිනය : 2009.03.02
III. උපත ලියාපදිංචි කළ අංකය හා දිනය : 7623/2009.03.06
IV. උපත ලියාපදිංචි කළ රෙජිස්ට්‍රාර්ගේ නම: ආර්.ආර්. ඩබ්. බලගල්ල මිය
V. කොට්ඨාසය : බින්තැන්න බටහිර
(ආ) විවාහක නම්:
I. විවාහ වූ අයගේ නම:
II. විවාහය ලියාපදිංචි කළ අංකය හා දිනය:
III. විවාහය ලියාපදිංචි කළ රෙජිස්ට්‍රාර්ගේ නම:
IV. කොට්ඨාසය:
(ඇ) ප්‍රතිලාභියා වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා රෝහල් ගත වීම,
(රජයේ රෝහලක නේවාසිකව වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ගැනීමට පමණි)
I. ප්‍රතිලාභියාගේ සම්පූර්ණ නම:
II. රෝහල් ගත වූ දිනය හා පිට වූ දිනය:
III. නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ගත් දින ගණන:
IV. නේවාසික වූ රෝහලේ නම හා දිස්ත්‍රික්කය:
(හිමිකම් ඇත්තේ සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභීන්ට පමණි)
(ඈ) මරණයක් වෙන්නේ නම්:
I. මියගිය අයගේ සම්පූර්ණ නම:
II. මියගිය දිනය:
III. ස්වාභාවික මරණයක් ද නැත්නම් වෙනයම් හේතුවක් ද?
08. මීට පෙර ආරක්ෂණ ප්‍රතිලාභ ලබා ඇත්නම් ඒ පිළිබඳ විස්තර: නැත
(අ) දිනය:
(ආ) මුදල:
කාරණය: .............නැත........................................................
ඉහත සඳහන් කරුණු මා දන්නා තරමින් සත්‍ය හා නිවැරදි බවත් මොනම කරුණක්වත් මා දැනුවත් ව වසන් කර නොමැති බවත් මෙයින් සහතික කරමි.
දිනය: .....................                                   අයදුම්කරුගේ අත්සන:
නම:
 
සමෘද්ධි නියාමකගේ නිර්දේශය:
 
ඉදිරිපත් කර ඇති අයදුම්පත සත්‍ය බවත් අයදුම්කරු හිමිකම් ලැබීමට සියළුම සුදුසුකම් ඇති බවට මා පෞද්ගලිකව සෑහීමට පත්වන බවත් සහතික කරමි.
දිනය: .....................                                                                                     අත්සන:........................................
සමෘද්ධි නියාමකගේ නම සහ කොට්ඨාසය:
සමෘද්ධි කලමණාකරු(මූලස්ථාන)
 
ඉදිරිපත් කර ඇති අයදුම්පත සත්‍ය හා නිවැරදි බව සහතික කරමි.
 
කලාප කළමණාකරුගේ නම:
කලාප අංකය:
දිනය:.............................                  අත්සන:
ප්‍රාදේශීය ලේකම්:
අයදුම්කරු සියළු වාරික ගෙවා ඇති බවත් හිමිකම් ලැබීමට සියළු සුදුසුකම් ලබා ඇති බවත් අදාළ ලේඛණ පරීක්ෂා කර බැලූ බවත් සහතික කරමි.
නම හා අත්සන:
දිනය:.............................                  මූලස්ළුාන සමෘද්ධි කලමණාකරු:
අනුමත කරමි.
 
දිනය:.............................                               .......................

                              ප්‍රාදේශීය ලේකම්

 

 

 

News & Events

28
අගෝ2017

ශීල සමාදාන වැඩසටහන

ශීල සමාදාන වැඩසටහන 2018 ඇසළ පොහොය නිමිත්තෙන්...

28
අගෝ2017

සම්බන්ධීකරණ රැස්වීම

සම්බන්ධීකරණ රැස්වීම සැම මසකම දෙවන සදුදා දින...

Scroll To Top